Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

TOREKS olarak, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve aktarılması süreçlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata (“KVKK”) uygun olarak yürütülmesine özen göstermekteyiz.

Bu nedenle kişisel veri işleme faaliyetlerinin KVKK’ya uygun olarak yürütülmesi adına gerekli önlemleri almakta ve sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.

Bu çerçevede hazırlanan İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Toreks Elektromekanik Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“TOREKS”) tarafından, kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin açıklamalarda bulunmak, ilgili kişileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacını taşımaktadır.

İşbu aydınlatma metni kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi tanımı ile TOREKS’dir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak, belirtilen veri ilgilisi kategorileri hakkında, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlenmektedir;

1

Genel Olarak

Şirketimiz tarafından akdedilmiş sözleşmelerin ifası, fiziki, hukuki ve ticari risklerin tespiti ile bunlara ilişkin güvenliğin sağlanması, talep edilmesi halinde idari ve yargı mercilerine sunulması, şirketimiz çıkarlarının korunması, borçlarının ifası ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

2

Müşteri ve Müşteri Adaylarımızın Kişisel Verileri

Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin sağlanması, bunların satışı, pazarlanması, promosyonu, tanıtımı ve ürün ve hizmetlerin sağlanmasından sonra destek hizmetlerinin sağlanması ve buna ilişkin süreçlerin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak özelleştirilmiş reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya süreçlerinin yönetimi ve bunlara ilişkin bildirimlerin gerçekleştirilmesi,  kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve soruların yanıtlanması,

3

İş Ortaklarımızın Kişisel Verileri

Ticari faaliyet ve operasyonların planlanması ve icrası, alt işverenlerimizin, tedarikçilerimizin, yüklenicilerimizin ve diğer iş ortaklarımızın denetiminin sağlanması ve diğer ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

4

Çalışan Adaylarımızın Kişisel Verileri;

Çalışan adayına ilişkin başvuru değerlendirme dosyasının oluşturulması ve bu dosyadaki bilgilerin ilgili süre boyunca güncel ve doğruluğunun sağlanması, Çalışan adayının başvuruda bulunduğu departman ve pozisyona ilişkin uygunluğunun değerlendirilmesi, Çalışan adayının başvuruda bulunmadığı ancak Şirketimiz insan kaynakları politikalarına uygun olarak adayın istihdam edilebileceği düşünülen diğer departman ve pozisyonlara ilişkin uygunluğunun değerlendirilmesi ,  İleride Şirketimiz bünyesinde değerlendirilebileceği açık bir pozisyon olması halinde yeniden değerlendirme yapılabilmesi, Çalışan adayı tarafından referans olarak bildirilen gerçek ve/veya tüzel kişiler ile irtibata geçilerek çalışan adayının daha evvel ifa ettiği göreve ilişkin veya mevcut başvurduğu pozisyona uygunluğuna ilişkin bilgilerin edinilmesi;

 

Ama

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında bulunan iş ortaklarına, şirketimiz adına veri işleme faaliyeti gerçekleştiren üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, sigorta şirketlerine, sigorta aracılık şirketlerine, sözleşmelerin ifası kapsamında ilgili üçüncü kişilere, şirket vekil ve avukatlarına, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortam vasıtasıyla, teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya sayfalarımız, mobil uygulama gibi muhtelif yollarla, tarafınıza ait bilgilerle üçüncü kişilere ait sistemlerde yapılabilecek olan sorgulamalar ile toplanmakta ve Şirketimiz veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında haklarınız açıkça belirtilmektedir. Bu kapsamda;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda belirtilen (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıda verilen adresler aracılığıyla Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

 

İletişim Bilgileri          :

Unvan                    : Toreks Elektromekanik Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

E- Posta Adresi       : …

Telefon                   : …

Adres                     : GOSB ,1600. Sokak No:1601/4 Çayırova Kocaeli

Kişisel Veri Sahipleri adına başvuru talebinde bulunabilmesi için Kişisel Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 

 

×
img

  İletişim Bilgileri

  Telefon

  444 8 673

  Email

  info@toreks.com

  Adres

  GOSB ,1600. Sokak No:1601/4 Çayırova Kocaeli